“… , esas kamu borçlusu olmayan tüzel kişiliğin ortakları ve kanuni temsilcileri adına teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz gibi kamu alacağının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanabileceğine dair bir yasal düzenleme bulunmadığından, kanuni temsilci sıfatıyla davacı hakkında tesis edilen teminat istenmesine ilişkin işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmadığı ”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2011/125, K:2012/364)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir