“Davacı şirketin, 2007 ila 2010 yıllarında sahte faturaları yasal defter ve kayıtlarına intikal ettirdiği,…. gerekçesiyle hakkında vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılmış,
(eski) şirket müdürü olan … tarafından 14/10/2010 tarih ve 2010/2593, 2594, 2596 sayılı uzlaşma tutanakları imzalanmış,
tutanaklardaki amme borçlarının ödenmemesi üzerine dava konusu ödeme emri düzenlenmiştir.
Dosyada yer alan belgelerden, davacının (eski) müdürü …’nin kanuni temsilcilik görevinin 17/08/2010 tarihinde yapılan ortaklar kurulu toplasında kaldırıldığı ve aynı toplantıda … müdür olarak atanmasına karar verildiği, söz konusu kararın da 24/08/2010 tarih ve 7635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği,
….., yukarıdaki tespitlerden hareketle dava konusu ödeme emrinin dayanağı olan amme borçlarına ilişkin uzlaşma tutanaklarının yetkisiz kişi tarafından imzalanması dolayısıyla kesinleşmiş bir amme alacağının varlığından söz edilemeyeceği …” (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2019/3 K:2019/477)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir