“POS cihazıyla elde ettiği hasılat ile buna ilişkin katma değer vergisi beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildiğinden dolayı kurumlar vergisi yönünden takdire sevk edilmiş ise de, takdir komisyonunca inceleme ve araştırma yapılmadığı, davacı şirketin uyuşmazlık konusu dönemde beyan ettiği kurum kazancından daha fazla kazanç elde ettiği yönünde bir tespit bulunmadığı gibi geçmiş dönem zararı da dikkate alınmadan genel ifadelerle takdir olunan matrah üzerinden yapılan vergilendirmede hukuka uyarlık bulunmadığı”

  (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2013/39, K:2014/138)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir