“Mücbir sebebin varlığı ortaya konulmaksızın yasal defterlerin inceleme elemanına ibraz edilmemesi suretiyle Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinin (a) fıkrasının 2’nci bendinde düzenlenen gizleme fiili gerçekleştiğinden vergi ziyaı cezasının, katma değer vergisi aslının üç katı üzerinden kesilmesinde yasaya aykırılık görülmediği”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu    E:2013/476  K:2014/103 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir