“Defter ve belge ibrazı için verilen süre beklenmeksizin daha önceki bir tarihte takdire sevk işleminin gerçekleştirilmesi karşısında re’sen tarh nedeninin oluştuğundan bahsedilemez.”

(Danıştay 3.Daire E:2016/1697, K:2017/9096)