“Davacı şirket tarafından, Aralık 2008 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinde sehven fazla matrah beyan edildiği ileri sürülerek yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun vergi hatası kapsamına girdiği…”

( Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2014/1144, K:2014/1362 )