Yeminli mali müşavir olan davacının, 1997 yılı için tam tasdik sözleşmesi imzaladığı, ancak …..1997 tarihinde sözleşmesinin fesh edilmesi nedeniyle tam tasdik raporu düzenleyemediği X Ltd Ştinin ticari ilişkide bulunduğu Y şirketinin yeminli mali müşavirine gerçeği yansıtmayan bilgiler vererek haksız yere katma değer vergisi iadesi ödenmesine, …..neden olduğu ileri sürülerek adına ….esas alınarak tarh edilen vergi ve cezaların 3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu sıfatıyla tahsili amacıyla dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği ,

Anılan Kanun maddesinde …..yeminli mali müşavirlerin sözleşme imzalamadıkları mükellef müşavirlerine gerçeği yansıtmayan bilgi vermeden dolayı ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan diğer mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu durumda, yasal olarak davacıdan istenilmesine olanak bulunmayan vergi ve ve ceza ile hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde isabet görülmemiştir. (Danıştay 4.Daire E:2003/2046 K:2004/909)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir