– FATURALARIN KULLANILDIĞI DÖNEMDE ALT FİRMA HAKKINDA OLUMSUZ TESPİT BULUNMAMASI

– ALT FİRMA HAKKINDAKİ OLUMSUZ TESPİTLERİN FATURA DÖNEMİNDEN SONRAKİ DÖNEME AİT OLMASI

– FATURA İÇERİĞİ EMTİALARIN DAVACININ FAALİYET KONUSU İLE ÖRTÜŞMESİ

“ 213 sayılı Kanunun 134’üncü maddesinde; vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğunun düzenlenmiş bulunması karşısında, matrahın re’sen takdir yoluyla oluşturulması gereken hallerde dahi vergi incelemesinin, vergiyi doğuran olayın gerçekliğini araştırmaya ve tespite yönelik olması zorunludur. Bu nedenle hukuken geçerli biçim ve içerikte yapılmış tespitler bulunmadıkça, karine, yorum, kıyas, kanaate dayalı olarak vergi tarh edilmesi hukuken kabul edilemez.

… X şirketi hakkında yapılan tespitler bu mükellefin bazı vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koymaktaysa da, X şirketi hakkında davacıya fatura düzenlediği dönemde gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediği konusunda yapılmış somut bir tespit olmaması, adresinde bulunmadığına ilişkin tespitin davacıya fatura düzenlenen dönemden sonraki döneme ilişkin olması; X şirketinin düzenlemiş olduğu faturalara konu emtia teslimlerinin davacının faaliyet alanıyla örtüşüyor olması da dikkate alındığında; bu mükellef tarafından davacıya düzenlenen faturaların sahte olduğunu kabul etmek için yeterli tespit bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu katma değer vergisi ile vergi ziyaı cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hk”

(İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3.Vergi Dava Dairesi, E:2017/538 K:2017/2940)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir