“İndirimli orana tabi mal teslimleri nedeniyle yüklenilip indirilemeyen ancak yeminli mali müşavir tasdik raporu gereğince iadesi gereken katma değer vergisine, önceki yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen iade sınırına ilişkin tutarın eklenebileceği, indirilemeyen katma değer vergisi tutarının bu sınırı aşması halinde aşan kısmının iadesi gerektiği”.

(Danıştay 3.Daire E:2017/640, K:2018/602)