Davacı hakkında, 2010 yılı işlemlerine yönelik sahte belge kullanımı iddiasıyla… vergi incelemesi devam ederken, … 25.12.2015 tarihinde takdir komisyonuna sevk edildiği, takdir komisyonunca, davacı hakkında düzenlenen 12.05.2016 tarihli Vergi Tekniği Raporu done alınmak suretiyle,…matrah farklarının takdir edildiği, ….düzenlenen ihbarnamelerin 11.11.2016 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

Davacının 2010 yılı işlemlerinin, 31/12/2015 tarihinde dolan tarh zamanaşımı süresi geçtikten sonra 2010 yılında gerçekleştirildiği ileri sürülen vergi kaybına ilişkin tespitlerde bulunulmak üzere vergi incelenmesine tabi tutulması… mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının, takdir komisyonuna sevk edilmiş bulunması, gerçekte takdir komisyonu kararına dayanmayan dava konusu cezalı tarhiyatlar yönünden tek başına tarh zamanaşımını durdurucu etki yaratmayacağından,  … en geç 31.12.2015 tarihine kadar davacıya tebliğ edilmemesi nedeniyle tarh zamanaşımına uğradığı anlaşıldığından… cezalı tarhiyatlarda hukuka uygunluk bulunmadığı hk.

(İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2.Vergi Dava Dairesi, E:2018/1208 K:2019/44)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir