Konkordato Nedir?

Konkordato, borçlunun yaptığı teklifin nitelikli çoğunlukta (%50+1) alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve mahkeme tarafından karar verilmesi sonucu, kendisine uygun koşullar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan bir hukuki imkandır. Aslında konkordato, borçlu ile alacaklılarının kanunda belirtilen şartlarda ortaya çıkan bir anlaşmadır.

Konkordato hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan bir müessesedir.

3’tür konkordato vardır.

 1. Vade Konkordatosu: Borçların belli bir vadeye yayılmasını öngöürür. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara projede belirtilen vadelerde ödenir.
 2. Tenzilat Konkordatosu:Borçların belli bir oranının ödenmesi projede öngörülür. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara tenzilatlı haliyle borcun vadesinde ödenir.
 3. Karma Konkordatosu:Hem tenzilat hem de vade uzatımı ön gören konkordatodur. Alacaklıların %50’sinden fazlasının kabulü ile bu borçlar tüm alacaklılara tenzilatlı haliyle konkordato projesinde belirtilen vadelerinde ödenir.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?(İcra İflas Kanunu Madde 286)

 1. a) Konkordato Ön Projesi:Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi  hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizden bilgi alabilirsiniz.
 2. b) Borçlunun mal varlığının durumunu gösterir belgeler:Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
 3. c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
 4. d) Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo:Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
 5. e) Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Mali Raporlar: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği konusunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları. Daha önce sadece küçük işletme dışında kalanlara zorunlu olan bu rapor, 06.12.2018 tarihli değişikle, konkordatoya başvuran herkes için bu rapor zorunlu hale gelmiştir.

 

Konkordato Şartları Nelerdir

Borçlu vadesi gelmiş bütün borçlarını ödemek zorunda bırakıldığında, borçlunun elindeki mevcudu bu borçları ödemeye yetmeyeceğinden kanun koyucu konkordato prosedürünü hükme bağlamıştır. Ekonomik kriz, piyasa şartlarının elverişli olmaması, alacakların tahsil edilememesi gibi nedenlerle borçlunun mali durumunun bozulmasıyla konkordato şartları oluşmuş olur.

Konkordato talebinin uygun olup olmadığına dilekçe ekinde sunulan eksiksiz hazırlanmış konkordato ön projesi raporu (bazı mahkemeler bu incelemeyi bilirkişilere yaptırabildiklerinden ön projenin uzman kişilerce hazırlanması gerekir) nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Mali Raporların incelenmesi sonucu karar verilir. Talep uygun görülürse mahkeme borçluya en fazla 5 (3+2) aylık bir geçici mühlet verir ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip  en fazla üç kişiyi komiser tayin eder.

Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi

Mahkeme borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastın olup olmadığına göre karar verir. Bu sürecin yönetilmesi oldukça önemli bir konu olduğundan birçok firma bu süreçte danışmanlık almaktadır.

Komiser konkordatoya ilişkin bütün belgeleri dikkate alarak, konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili mahkemeye bildirir. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her hâlde mühlet içinde kısa bir zamanda kararını verir.

Konkordatonun Kabulü Şartları

Yukarıdaki hükümler dairesinde yapılan konkordato teklifi mahkeme tarafından işletmenin faaliyetlerinin devamının borçlarını düzenli ödeme yolunda olumlu sonuçlar verdiğinin komiserin raporuyla ortaya konulması, ön projede belirtildiği gibi şirketin iflasından daha iyi sonuçlar elde edilmesi, borçlu tarafından sunulan ön projeye uygun davranılmaya çalışılması, konkordatonun amaçlarından kasti olarak kötü niyetli hareketlerin borçlu tarafından ortaya konulmaması gibi sonuçlarla kabul edilir.

Aşama Aşama Konkordato Süreci

 • Konkordato Ön Projesi ve Makul Güvence Raporunun Hazırlanması
 • Konkordato Dilekçesinin Mahkemeye Sunulması
 • Konkordato Masraflarını İçerir Tensip Tutanağının Tebliği
 • Konkordato Masraflarının Vezneye Yatırılması
 • Mahkemece Geçici Mühlet Kararı Verilmesi ve Konkordato Komiseri veya Komiserlerinin Atanması
 • 5 aylık süre sonunda Mahkemece Kesin Mühlet Kararı Verilmesi
 • Alacaklılar Toplantısı
 • Konkordato Tasdiki ve İlanı
 • Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
 • Konkordatonun Feshi

Danışmanlık Verilerimizden Yola Çıkarak İllere Göre Mahkemelerin Verebileceği Konkordato Masrafları ve Başvurulacak Mahkeme Bilgileri

Bu bilgileri sağlamamızın nedeni yanlış mahkemeye başvurmanızı engellemektir. Çünkü Konkordato süreci hassas bir süreçtir. Özellikle küçük illerde kısa sürede duyularak alacaklıların harekete geçmesini sağlayabilir. Bu nedenle süreç başlangıcından kesin mühlet kararı alınıncaya kadar titizlikle yürütülmelidir.

 

-Şirket Büyüklüğüne ve İl Koşullarına Göre belirlenen Konkordato Komiser Giderleri

Konkordato komiser sayısı şirket aktif büyüklüğü ve yıllık cirosuna göre mahkemece 1,2 veya 3 kişi olarak belirlenebilir. Genelde mahkemeler küçük ölçekli işletmeler için 1, orta ölçekli işletmeler için 2, büyük ölçekli işletmeler için 3 kişi olarak belirlenebilir. Komiser ücreti ise il koşullarına göre asgari aylık 1000-TL olarak mahkemelerce takdir edilmektedir. Konkordato ilan eden şirketten komiser ücretlerini 5 aylık peşin olarak ödemeleri mahkemece istenir.

 • İstanbul Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  2000-TL -5000-TL arası

 • Bursa Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Bursa Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  2000-TL -5000-TL arası

 • Kocaeli Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  2000-TL -5000-TL arası

 • Gaziantep Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  2000-TL -5000-TL arası

 • Denizli Konkordato

Denizli Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL-5000 TL

 • Elazığ Konkordato Bilgileri

Elazığ Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL-3000TL

 • Kütahya Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Kütahya Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

 • Manisa Konkordato Bilgileri

Manisa Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri 1500 TL- 2500-TL arası

 • Sakarya Konkordato Bilgileri

Sakarya Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

 • Samsun Konkordato Bilgileri

Samsun Asliye Ticaret Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

 • Tekirdağ Konkordato Bilgileri

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

 • Uşak Konkordato Bilgileri

Uşak Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

 • Yalova Konkordato Bilgileri

Yalova Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdiri  1500 TL

 • Bartın Konkordato Bilgileri

Başvurulacak Mahkeme: Bartın Asliye Hukuk Mahkemesi

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL-2500 TL

 • Karabük Konkordato Bilgileri

Karabük Asliye Ticaret Mahkemesi

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Zonguldak Konkordato Bilgileri

Zonguldak Asliye Hukuk Mahkemesi

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Afyonkarahisar Konkordato Bilgileri

Afyonkarahisar Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Balıkesir Konkordato Bilgileri

Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Bolu Konkordato Bilgileri

Bolu Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Çanakkale Konkordato Bilgileri

Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Edirne Konkordato Bilgileri

Edirne Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Giresun Konkordato Bilgileri

Giresun Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 • Hatay Konkordato Bilgileri

Hatay Asliye Hukuk Mahkemeleri

Komiser Aylık Ücret Takdir 1500 TL

 

 

Mahkemece belirlenen komiser ücretleri ve diğer tüm ödemeler yapıldıktan sonra aynı gün geçici mühlet kararı mahkemelerce verilebilmektedir.

 

KONKORDATO İLANI VE TAKİP SÜRECİNİZ PROFESYONEL EKİBİMİZ TARAFINDAN YÖNETİLİR.
Konkordato, İcra İflas Kanunu (“İİK”) madde 285- 309 hükümlerinde düzenlenmiş olup işbu uygulama mali durumu bozulmuş olan borçlular ile borçlunun alacaklılarını korumayı amaçlamaktadır. Konkordato ile borçlu, borçlarını konkordato projesinde kabul edilen şekilde ödeyerek borçlarının tamamından kurtulur. Konkordato borçlu ile alacaklılar arasında yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasıdır. İcra İflas Kanunu’na göre üç çeşit konkordato düzenlemesi mevcuttur.

Konkordato, konkordatoya taraf olmayan ve bunu kabul etmeyen alacaklıları dahi bağlayan bir anlaşmadır. Bu nedenle konkordatonun kabulü için, alacaklı kişiler ve alacak miktarları bakımından iki ayrı çoğunluğun bulunması gerekir. Bu kapsamda, konkordatonun uygulanabilmesi için, alacaklıların yarısı konkordatoyu kabul etmelidir; ancak bu kişilerin alacakları toplamı da tüm alacak tutarının üçte ikisinden fazla olmalıdır.

OHAL kapsamında 31.07.2016 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerce iflas ertelemeye karar verilmesi engellenmiş ve konkordato yeniden gündeme gelmiştir. 15.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İcra ve İflas Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile konkordato yolunda değişiklikler yapılarak günümüze uyarlanması amaçlanmıştır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİMİ GEÇİNİZ.