YMM TASDİĞİ NEDİR?

Yeminli mali müşavirlik mevzuatına göre yeminli mali müşavirler (YMM), gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ile belgelerin ibraz edileceği yerler esas alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

YMM’ler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

  Müşterilerimize sunduğumuz üst düzey yeminli mali müşavirlik hizmetlerimiz:

 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
 • Mali Tabloların Tasdiki
 • KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
 • Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
 • Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye
 • Artırımının Tasdiki
 • Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
 • Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
 • Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
 • Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları