Kişisel Verilen Korunması Kanunu 07.04.2016 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sirkümüzde 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında genel bilgilendirmelere, yapılması gerekenlere ve dikkat edilecek hususlara yer verilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı:

 

 

Kişisel verilerin korunması kanunu veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemenin yanı sıra verilerin işlenmesine yönelik bir çok düzenleme getirmektedir. Kanunun asıl amacı ise kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

 

  1. Kanuna Göre Kişisel Veri Nedir:

 

 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örnek vermek gerekirse, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, mail adresi, özgeçmişi, vb. özel nitelikli tüm bilgiler kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

 

  1. Şirketler Kanuna Uyum Sürecini Nasıl Yönetecekler:

 

 

Şirketler, öncelikle işyerlerinde bu kanun kapsamında mevcut işleyişlerini kontrol edip, işyeri uygulamalarının ne aşamada olduğunu gözlemlemeli. Sonrasında kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan bir kişi belirlemeli, bu kişileri süresi içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun tutacağı Veri Sorumluları Siciline kaydettirmelidir.

 

Şirketler işyerlerinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak, gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

 

 

  1. Veri Sorumluları Sicili :

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt zorunluluğu getirmektedir. Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde (VERBİS) tutulacaktır. VERBİS’e sadece internet üzerinden kayıt yapılabilir. Yazılı olarak kayıt yapılamaz. Tüm sicil işlemleri VERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Veri sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişiler Sicil’e kayıt olmak zorundadır.

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 – 30.09.2019,

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 – 31.03.2020,

 

tarihleri arasında Sicile kayıt olmak zorundadır.

 

 

  1. Kanunun İlgili Düzenlemelerine Uyulmamasının Cezası:

 

Hukuka aykırı olarak Kişisel Verinin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, yayılması, ve yok edilmesi gerektiği halde yok edilmemesi hallerinde ilgili yasaya uymamanın cezası olarak 1 – 6 yıl arası değişen sürelerde hapis cezası,

 

İşyerlerinde Kanunda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin karşılığı olarak 5.000 – 1.000.000 TL arası değişen tutarlarda para cezaları uygulanabilmektedir.

 

Not: Kanun ve yapılması gerekenler hakkında Danışmanlığımız eşliğinde verilecek hizmetler süreç içerisinde tüm detaylarıyla sizlere aktarılacaktır.