Limited şirket ortağının ortaklık payını devrederek ortaklıktan ayrılmasıyla, pay devir tarihinden sonraki dönemlere ait şirketin vergi borçlarından sorumlu tutulamaz.

( Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2012/201, K:2013/572 )