– MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI İSTENEMEZ.

“Davacı şirketin defter ve belgelerinin ibrazına ilişkin yazının mali tatil süresi içerisinde istenildiği ve bunun sonucunda vergi inceleme raporunun düzenlendiği görüldüğünden, mükelleflerin defter ve belgelerinin mali tatil süresi içerisinde istenilemeyeceğine ilişkin 5604 sayılı Kanunun emredici hükmü karşısında davacı şirket adına defter ve belgelerini ibraz etmediğinden bahisle yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

(Danıştay 9.Daire 5.6.2012 E:2010/3384 K:2012/3367)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir