482 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 25/07/2017 Resmi Gazete No: 30134
1. GiriĢ ve Amaç
Vergi mükellefiyetine iliĢkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kiĢilerden çeĢitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve denetimler yapmaktadır.
Yapılan bu inceleme ve denetimler neticesinde vergi ziyaı tespit edilmesi halinde, mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamaya yönelik vergi incelemesi baĢta olmak üzere idarece gerçekleĢtirilen iĢlemler, süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu çerçevede, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “Ġzaha davet” baĢlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiĢtir.
Ġzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmıĢ ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaĢılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli Ģartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.
Getirilen bu düzenleme ile Ġdare ve mükellefler arasındaki uyuĢmazlıkların azaltılması, Ġdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanmaktadır.
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve Ģekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya iliĢkin diğer usul ve esaslar belirlenmektedir.
2. Ġzaha Davetin Kapsamı
Ġzaha davetin kapsamını belirleme yetkisi maddenin dördüncü fıkrası ile Bakanlığımıza verildiğinden herhangi bir konunun izaha davet kapsamında olup olmadığı, bir baĢka deyiĢle hangi konularla ilgili olarak izaha davet müessesesinin uygulanacağı Bakanlığımız tarafından belirlenecektir. Mezkûr yetkiye istinaden Bakanlığımız tarafından izaha davet kapsamına alınan konular aĢağıda belirlenmiĢtir.
2.1. Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, Bakanlığımız tarafından belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alıĢ ve satıĢları Ba-Bs bildirim formlarına dâhil edilmektedir.
Bu bildirim formlarından hareketle yapılan çapraz kontroller neticesinde, vergiyi ziyaa uğratmıĢ olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.2. Kredi Kartı SatıĢ Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin KarĢılaĢtırılması Sonucunda Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Banka ve benzeri finans kurumlarından alınan bilgilere göre, kredi kartı satıĢ cihazı (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı gibi) kullanan mükelleflerin, yaptıkları satıĢ tutarları ile KDV beyannamelerinin karĢılaĢtırılması sonucunda, satıĢ tutarlarının düĢük beyan edilmesi suretiyle verginin ziyaa uğratılmıĢ olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.3. Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin KarĢılaĢtırılması Sonucunda Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, ödemelerini (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olanlar ile hangi ödemelerin tevkifata tabi olduğu sayılmıĢtır.
Serbest meslek kazancı, ücret, gayrimenkul sermaye iradı gibi tevkifata tabi gelir elde edenler tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu gelirler üzerinden tevkifat yapanların verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karĢılaĢtırılması sonucu verginin ziyaa uğratılmıĢ olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.
2.4. ÇeĢitli Kurum ve KuruluĢlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin KarĢılaĢtırılması Sonucunda Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlardan elde edilen bilgilerle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 ve 168 inci maddeleri ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında belirlenen asgari ücret tarifelerinin karĢılaĢtırılması sonucunda, serbest meslek kazancını ve hesaplanması gereken KDV’yi ilgili dönem beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik beyan ettiği yönünde haklarında ön tespit bulunan avukatlar ve 3568 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensupları izaha davet edilir.
2.5. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan Ġndirimleri, Kanuni Oranları AĢan Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre, bağıĢ ve yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları ile giriĢim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar beyanname üzerinde gösterilmek ve bu
maddelerde belirtilen oranları aĢmamak Ģartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.
Bu kapsamda, belirtilen söz konusu oranlar üzerinde indirim yaptıklarına dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.6. Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin Ġzaha Davet Edilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tam mükellef kurumlar dağıtmıĢ oldukları kârlar üzerinden vergi kesintisi yapmak ve bu kesinti tutarını vergi dairesine yatırmak zorundadır.
Bu kapsamda, Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler uyarınca verilen kâr dağıtım tablosunda yer alan bilgiler ile diğer verilerin karĢılaĢtırılması sonucunda, dağıtmıĢ oldukları kârlar üzerinden vergi kesintisi yapmadıkları yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.7. GeçmiĢ Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesine göre gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar (80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilebilmekte, bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilebilmekte ve arka arkaya beĢ yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara devredilememektedir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre geçmiĢ yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla iliĢkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beĢ yıldan fazla nakledilmemek Ģartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.
Yukarıda belirtilen Ģartlardan herhangi birisini ihlal etmek suretiyle geçmiĢ yıl zararlarını gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yaptığı yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.8. ĠĢtirak Kazançlarını Ġlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren iĢtirak kazançlarının, Bakanlığımızca veya ilgili idarelerce yapılan düzenlemeler uyarınca tutulan muhasebe kayıtlarında iĢtiraklerden temettü gelirlerinin izlendiği hesaplarda gösterildikten sonra, beyannamede istisnalar arasında yer alması gerekmektedir.
Söz konusu hesaplarda, elde edilen iĢtirak kazançlarının yer almaması ya da bu hesapların hiç kullanılmaması hallerinde, bu kazançları beyanname üzerinde istisna olarak gösterdiğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.9. Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki Ġstisna ile Ġlgili Olarak Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, taĢınmaz ve iĢtirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satıĢ kazancı istisnasından faydalanan mükelleflerden; menkul kıymet ve taĢınmaz ticareti ve kiralanması faaliyeti ile uğraĢıldığı, istisnaya konu kazancın %75’lik kısmının özel fon hesabına alınmadığı veya beĢ yıllık süre içerisinde özel fon hesabından çekildiği ya da satıĢın yapıldığı yılı izleyen 5 yıl içinde Ģirketin tasfiye edildiği yönünde haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.
2.10. Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre kurumların, ortaklarından veya ortaklarla iliĢkili olan kiĢilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek iĢletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aĢan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılmaktadır.
Ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.11. Ortaklardan Alacaklar Ġçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler uyarınca verilen dönem sonu bilançosunda “Ortaklardan Alacaklar” hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme iliĢkin gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
2.12. Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited ġirket Ortaklarının Ġzaha Davet Edilmesi
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artıĢı kazancı olarak sayılmıĢtır.
Bu kapsamda, ortaklık hak ve hisselerini elden çıkardıkları halde gelir vergisi beyannamesi vermedikleri veya vermiĢ oldukları gelir vergisi beyannamesinde bu gelirleri beyan etmedikleri yönünde haklarında ön tespit bulunan limited Ģirket ortakları izaha davet edilir.
2.13. Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan EdilmiĢ Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların Ġzaha Davet Edilmesi
Gayrimenkul alım/satım iĢlemlerine iliĢkin olarak, tapu daireleri, banka ve benzeri finans kurumları ile diğer kurum ve kuruluĢlardan elde edilen bilgilerin karĢılaĢtırılması sonucunda, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiĢ olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.
2.14. Gayrimenkullere ĠliĢkin Değer ArtıĢı Kazançları Yönünden Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, iktisap Ģekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden baĢlayarak beĢ yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artıĢı kazancı olarak sayılmıĢtır. Öte yandan, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç olmak üzere bir takvim yılında elde edilen değer artıĢı kazancının hangi tutarda istisnaya tabi olduğu hükme bağlanmıĢtır.
Söz konusu (6) numaralı bende göre değer artıĢı kazancı olarak sayılanlardan tapuya tescil edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğanlara iliĢkin olarak, tapu dairelerinden elde edilen verilere göre, gayrimenkulleri iktisap tarihinden baĢlayarak beĢ yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermediklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.
2.15. Gayrimenkul Sermaye Ġratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Banka, benzeri finans kurumları, Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü veya abonelerine elektrik, su, doğalgaz, internet hizmeti vb. mal ve hizmetleri teslim eden/sunan kurumlar ile diğer kurum ve kuruluĢlardan alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, kira geliri elde ettiği anlaĢılanlar ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yapılan tevkifat tutarına göre istisna ve beyan sınırı üzerinde kira geliri elde ettiği anlaĢılanlardan gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmediklerine veya eksik/hatalı beyan ettiklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.
2.16. Sahte veya Muhteviyatı Ġtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin Ġzaha Davet Edilmesi
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle verginin ziyaa uğratılmıĢ olabileceği hallerde izaha davet hükümleri uygulanmayacaktır.
Bununla birlikte, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin iĢlenmiĢ olabileceğine dair vergi inceleme yetkisini haiz kiĢilerce düzenlenen raporlara istinaden yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50.000 TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alıĢlarının %5’ini aĢmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilir.
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin iĢlenmiĢ olabileceğine dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alıĢ tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar dikkate alınacaktır.
2.16.1. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin iĢlenmiĢ olabileceğine dair her bir ön tespit itibarıyla tüm belge tutarlarının vergiler hariç ayrı ayrı 50.000 TL ve altında olması ve diğer Ģartların da gerçekleĢmesi halinde mükellefler izaha davet edilir. Bununla birlikte, her bir ön tespite iliĢkin olarak herhangi bir belge tutarının vergiler hariç 50.000 TL üzerinde olması durumunda, bu belgeyi kullanan mükellefin diğer benzer mahiyetteki belge ve/veya belgeleri tutarı 50.000 TL altında olsa dahi tüm bu belgelere iliĢkin izaha davette bulunulması mümkün değildir.
Örnek: (A) Ltd. ġti. hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiĢtir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (B) Ltd. ġti.’nin, (A) Ltd. ġti. tarafından düzenlenen 10 adet faturayı kullanmıĢ olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu faturaların her biri vergiler hariç 50.000 TL’nin altında kalmaktadır. Bu durumda diğer Ģartların da gerçekleĢmesi halinde (B) Ltd. ġti. izaha davet edilecektir.
Mezkûr faturaların vergiler hariç, 9 adedinin her birinin tutarı 50.000 TL’nin altında, bir adet fatura tutarının da 50.000 TL’nin üstünde olduğu durumda ise ziyaa uğramıĢ olabilecek vergiye iliĢkin bir fatura tutarının 50.000 TL’nin üzerinde olması nedeniyle 10 adet faturanın hiçbiri için mükellef izaha davet edilmeyecektir.
2.16.2. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olabilecek toplam belge tutarının ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alıĢlarının %5’ini aĢması halinde, vergiler hariç her bir belge tutarının 50.000 TL’yi geçmemesi durumunda dahi mükelleflere izaha davette bulunulması mümkün değildir.
Örnek: (C) Ltd. ġti. hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiĢtir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (Ç) Ltd. ġti.’nin 2017 yılına iliĢkin olarak bu belgelerden 20 adet faturayı kullanmıĢ olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu faturaların ayrı ayrı her birinin vergiler hariç tutarı 50.000 TL’nin altında olup, toplam tutarları ise 800.000 TL’dir. (Ç) Ltd. ġti.’nin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alıĢ tutarı ise 8.000.000 TL’dir. Buna göre, her bir belge itibarıyla 50.000 TL sınırı aĢılmamakla birlikte, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olabilecek toplam belge tutarının (800.000 TL) ilgili yıldaki mal ve hizmet alıĢları toplamının %5’i olan 400.000 TL’yi aĢması nedeniyle mükellef söz konusu faturalar için izaha davet edilmeyecektir.
2.16.3. Mükelleflerin izaha davet edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmıĢ olabilecek belgeler, her bir ön tespit bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Örnek: 1/8/2017 tarihinde (D) A.ġ. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, (E) Ltd. ġti.’nin vergiler hariç 60.000 TL tutarında 1 adet sahte faturayı kullanmıĢ olabileceğine dair bulgu mevcuttur. Öte yandan, (F) A.ġ. hakkındaki 2/10/2017 tarihli bir baĢka vergi tekniği raporunda ise (E) Ltd. ġti. hakkında vergiler hariç 40.000 TL tutarında 1 adet sahte faturayı kullanmıĢ olabileceğine dair bulgu yer almaktadır. Mükellefin, 1/8/2017 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak izaha davet edilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alıĢlarının %5’ini aĢmaması Ģartıyla 2/10/2017 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak izaha davet edilmesi mümkündür.
2.16.4. Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara iliĢkin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmıĢ olabileceğine dair bulguların mevcut olması durumunda, söz konusu 50.000 TL’lik sınırın ve %5’lik oranın aĢılmamıĢ olması Ģartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir. Herhangi bir yıla iliĢkin bu Ģartların sağlanmamıĢ olması, diğer yıllarda bu Ģartlardan her ikisini de sağlayan mükelleflerin bu Ģartların sağlandığı yıla iliĢkin izaha davet edilmesine engel teĢkil etmeyecektir.
Örnek: 1/8/2017 tarihinde (G) Ltd. ġti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, (H) A.ġ.’nin 2015 yılına iliĢkin vergiler hariç 70.000 TL, 10.000 TL ve 30.000 TL olmak üzere toplam üç adet, 2016 yılına iliĢkin olarak ise vergiler hariç biri 45.000 TL, diğeri 40.000 TL
olmak üzere toplam iki adet sahte faturayı kullanmıĢ olabileceğine dair bulgu mevcuttur. (H) A.ġ.’nin 2015 yılına iliĢkin toplam mal ve hizmet alıĢ tutarları 3.000.000 TL, 2016 yılına iliĢkin toplam mal ve hizmet alıĢ tutarları ise 2.000.000 TL’dir. Buna göre, (H) A.ġ., 2015 yılına iliĢkin 70.000 TL’lik faturanın 50.000 TL’lik sınırı aĢmasından dolayı 2015 yılı için izaha davet edilmeyecek olup, 2016 yılına iliĢkin belgelerden hiç birinin 50.000 TL’yi ve 2016 yılına iliĢkin belge tutarları toplamının (85.000 TL) ilgili yıldaki mal ve hizmet alıĢları toplamının %5’i olan 100.000 TL’yi aĢmamıĢ olması nedeniyle 2016 yılına iliĢkin faturalar için izaha davet edilecektir.
2.16.5. KDV mükellefi olanlar açısından ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alıĢlarının belirlenmesinde, öncelikle tespit tarihine kadar verilen KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV’ye iliĢkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suretiyle söz konusu toplam mal ve hizmet alıĢlarına ulaĢılacaktır.
2.16.6. KDV mükellefiyeti bulunmayan basit usule tabi mükelleflerin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alıĢlarının belirlenmesinde iĢletme hesabı özetinde yer alan “Dönem Ġçinde Satın Alınan Emtia” ve “Giderler” satırlarının toplam tutarı dikkate alınacaktır.
2.16.7. Toplam mal ve hizmet alıĢları ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmıĢ olabilecek belgelerin tutarının net bir Ģekilde tespit edilemediği durumlarda, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen Ġzah Değerlendirme Komisyonunca mükelleften ilgili dönemdeki toplam mal ve hizmet alıĢları ile kullanılmıĢ olabilecek sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeleri yazılı olarak bildirmesi istenir. Mükellefler tarafından yapılan bu bildirim, ilgili dönemdeki toplam mal ve hizmet alıĢları ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının tespitinde esas alınarak ön tespite konu tutar komisyonca belirlenir. Ġdarece yapılan araĢtırma ve incelemeler neticesinde, yapılan bildirimin hatalı veya eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda, yeni tespitin gerektirdiği Ģekilde iĢlem tesis edilir.
3. Ön Tespit
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli cezanın uygulanması, yetkili merciler tarafından verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair ön tespitin yapılmıĢ olduğu hallerde mümkündür.
Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kiĢilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu veya verilerin Ġzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından verginin ziyaa uğramıĢ olabileceği ve mükellefin izaha davet edilebileceği yönünde yapılan tespiti ifade eder.
3.1. Ön Tespitin ġartları
3.1.1. Vergi Ġncelemesine BaĢlanılmamıĢ veya Takdir Komisyonuna Sevk ĠĢleminin YapılmamıĢ Olması
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde bahsi geçen “vergi incelemesine baĢlanılmamıĢ olması” ile “takdir komisyonuna sevk edilmemiĢ olması”, ön tespitin ilgili olduğu konuya iliĢkin olarak; mükellef nezdinde bir vergi incelemesine baĢlanılmamıĢ olmasını veya mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiĢ olmasını ifade eder.
3.1.2. Ġhbarda BulunulmamıĢ Olması
Maddede bahsi geçen “ihbarda bulunulmamıĢ olması”, yetkili merciler tarafından yapılmıĢ ön tespitle ilgili konu hakkında, tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamıĢ olmasını ifade eder. Haklarında ön tespit konusuyla ilgili ihbar bulunan mükellefler bu konuyla ilgili olarak izaha davet edilmeyecek, ön tespitle ilgisi bulunmayan ihbarlar ise izaha davete engel teĢkil etmeyecektir.
3.2. Ön Tespiti Yapacak Merci
Madde hükmüne göre ön tespitin yetkili merciler tarafından yapılmıĢ olması gerekmektedir.
Yetkili merci, madde kapsamında izaha daveti yapacak ve kendisine yapılan izahı değerlendirmeye tabi tutarak izahın konusu ile ilgili nihai karar verecek olan Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı bünyesinde kurulan komisyonu (Ġzah Değerlendirme Komisyonu) ifade eder.
4. Ġzah Değerlendirme Komisyonu
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Maliye Bakanlığı izaha daveti yapacak mercii belirlemeye yetkili kılınmıĢtır. Bu yetkiye istinaden, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı bünyesinde yeterli sayıda “Ġzah Değerlendirme Komisyonu” oluĢturulmuĢtur.
4.1. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Bünyesinde Kurulan Ġzah Değerlendirme Komisyonu
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bünyesinde kurulan izah değerlendirme komisyonları ilgisine göre vergi dairesi baĢkanlıkları ile defterdarlıklara bağlı olarak görev yapacaklardır.
Vergi dairesi baĢkanlıklarında oluĢturulacak komisyon, vergi dairesi baĢkanı veya grup müdürünün baĢkanlığında, vergi dairesi müdürlerinden veya müdürlerden, defterdarlıklarda oluĢturulacak komisyon, defterdar veya defterdar yardımcısının baĢkanlığında, gelir müdürü ile vergi dairesi müdüründen olmak üzere toplam üç kiĢiden oluĢur.
Vergi dairesi baĢkanlıkları bünyesinde birden fazla komisyon kurulması mümkündür.
4.2. Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı Bünyesinde Kurulan Ġzah Değerlendirme Komisyonu
Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığında ve BaĢkanlıkça uygun görülen Grup BaĢkanlıklarında oluĢturulacak Ġzah Değerlendirme Komisyonu, BaĢkanlık tarafından biri komisyon baĢkanı olarak belirlenecek üç vergi müfettiĢinden oluĢur. Ayrıca, söz konusu komisyonlar için yeteri kadar yedek üye seçilir.
Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı veya Grup BaĢkanlıkları bünyesinde birden fazla komisyon kurulması mümkündür.
4.3. Komisyonun Görev ve Yetkileri
Ġzah Değerlendirme Komisyonu;
a) Kendisine intikal ettirilen bilgi, bulgu veya verilerden hareketle verginin ziyaa uğramıĢ olabileceğine iliĢkin, maddede belirtilen ön tespiti yapar.
b) Ġzaha davet yazısını, tebliğ edilmek üzere, haklarında ön tespit yapılanlara gönderir.
c) Kendisine yapılacak izahları değerlendirip sonuçlandırır.
5. Ġzaha Davet Yazısı
Komisyon tarafından haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı ve bu Tebliğ ekinde yer alan “Ġzaha Davet Yazısı” (EK:1) Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunur.
Ġzaha davet yazısında aĢağıdaki hususlara yer verilir:
a) Ġzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili olarak gerekli izahın yapılması ve yapılan izah sonucu Komisyonca, vergi ziyaına sebebiyet verilmediği ve beyanname verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığının anlaĢılması halinde söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesi ve takdir komisyonuna sevk iĢlemi yapılmayacağı,
b) Ġzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulmaması halinde Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanılamayacağı ve mükellefin vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edileceği,
c) Ġzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiĢ olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlıĢ yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiĢ bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi Ģartıyla vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesileceği,
ç) Ġzahın yeterli görülmemesi halinde mükellefin vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilebileceği,
d) Mükellefin, yapacağı izahı desteklemek amacıyla baĢta defter ve belgeler olmak üzere Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delili sunabileceği,
e) Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan piĢmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin iĢlenmiĢ olabileceğine dair yapılan ön tespitlerle ilgili olarak, toplam mal ve hizmet alıĢları ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmıĢ olabilecek belgelerin tutarının net bir Ģekilde belirlenemediği durumlarda, bu Tebliğ ekinde yer alan “Toplam Mal/Hizmet AlıĢları ile Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı Ġtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Listesi” (EK:2) tebliğ edilecek izaha davet yazısına eklenir.
6. Ġzahın Değerlendirilmesi
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin madde hükümlerinden yararlanmaları için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde ilgili komisyona izahta bulunmayanlar anılan madde hükmünden yararlanamaz.
Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanır.
6.1. Ziyaa UğratılmıĢ Olabilecek Vergi Tutarını Doğrular Nitelikteki Ġzah Üzerine Yapılacak ĠĢlemler
Haklarında yapılan ön tespite iliĢkin olarak, izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramıĢ olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte vergi ziyaına neden olunduğu yönünde mükelleflerce izahta bulunulması durumunda, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde hiç verilmemiĢ olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlıĢ yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiĢ bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi Ģartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
6.2. Verginin Ziyaa Uğratılmadığına ĠliĢkin Yapılan Ġzah Üzerine Yapılacak ĠĢlemler
6.2.1. Yapılan Ġzahın Yeterli Bulunması
Haklarında yapılan ön tespite iliĢkin vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde mükellefçe izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde, mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk iĢlemi yapılmaz.
6.2.2. Yapılan Ġzahın Yeterli Bulunmaması
Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum mükellefe bildirilir. Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe; hiç verilmemiĢ olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlıĢ yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiĢ bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi Ģartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde öngörülen iĢlemlerin gerçekleĢtirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk iĢlemleri yapılır.
7. Diğer Hususlar
7.1. Ġzaha davet Ģartlarından herhangi birini taĢımadığı anlaĢılan mükelleflerin vergi beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmamakta olup, vergi incelemesine baĢlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyannamelerini vermiĢ olanlara,
ziyaa uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi gereği %50 oranında vergi ziyaı cezası kesilir.
7.2. Ġzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiĢ olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüĢtürülmesi iĢlemi yapılır.
7.3. Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına iliĢkin ihbarnamelerin tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası uzlaĢma baĢvurusunda bulunabilirler.
7.4. Yazılı izah, izaha davet yazısını gönderen merciiye; elden verilmiĢse bu tarihte, postayla taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmiĢse zarfın üzerindeki damga tarihinde, postayla adi olarak veya özel dağıtım Ģirketleri aracılığıyla gönderilmiĢse izaha davet yazısını gönderen merciin kayıtlarına girdiği tarihte verilmiĢ sayılır. Sözlü izah, izahı yapan ile komisyon tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit olunur, bu durumda izah tarihi olarak tutanağın düzenlendiği tarih esas alınır.
7.5. Bu Tebliğ ekinde yer alan, “Ġzaha Davet Yazısı” ile “Toplam Mal/Hizmet AlıĢları ile Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı Ġtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Listesi” muhteviyatında değiĢiklik yapmaya Bakanlığımız yetkilidir.
8. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/9/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
9. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
EK 1- Ġzaha Davet Yazısı
T.C.
……………………………….
(Ġzah Değerlendirme Komisyonu)
HAKKINDA ÖN TESPĠT BULUNAN MÜKELLEFĠN
Adı Soyadı/Unvanı:
Vergi Kimlik/T.C. Kimlik No.su:
Vergi Dairesi Adı:
ĠĢyeri Adresi/Ġkametgâh Adresi:
ÖN TESPĠTĠ YAPILAN HUSUS
Ön Tespiti Yapılan Tutar Toplamı:
… TL
AÇIKLAMALAR
1. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili Komisyonumuza izahta bulunulması ve bu izahın Komisyonumuzca yeterli bulunarak beyanname verilmesini gerektirir bir durumun olmadığının anlaĢılması halinde, söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesi ve takdir komisyonuna sevk iĢlemi yapılmaz.
2. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulmaması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanılamaz ve vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk iĢlemi yapılır.
3. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili Komisyonumuza izahta bulunulması ve bu izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiĢ olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlıĢ yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiĢ bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi Ģartıyla vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
4. Ġzahın yeterli görülmemesi halinde vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk iĢlemi yapılabilir.
5. Yapılacak izahı desteklemek üzere, baĢta defter ve belgeler olmak üzere Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delil sunulabilir.
6. Davet konusu ön tespitle sınırlı olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan piĢmanlık hükümlerinden yararlanılamaz.

Dosyayı indirmek için Tıklayınız