“….5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının …… yer verilen madde hükümlerinin değerlendirilmesinden; yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden tevkifat yapılabilmesi için kredinin münhasıran kredi hizmeti veren kurumlardan alınması gerektiği yolunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, kredi alınan kurum olan …….şirketinin ana sözleşmesinin inceleme raporuna ekli tercümesinde, şirketin faaliyet konusunun …….. ve yurtdışında bulunan grup şirketlerine, değerli kağıtların denetimi yasasına tabi işlemlere ve bankacılık yasası bağlamındaki bankacılık işlemlerine ilişkin faaliyetler hariç olmak üzere her türlü finans hizmeti sağlamak olduğunun belirtildiği, dolayısıyla kredi vermeye yetkili bir kurum olduğu anlaşılan şirkete yapılan faiz ödemelerine ilişkin olarak vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmadığından yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık görülmemiştir.”
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 30.4.2014, E:2014/151 K:2014/306)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir