T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Tarih:10.06.2016
Sayı:17192610-125 [ÖZG-2015-55]-147
Konu:Komple yeni yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi
İlgi (a)›da kayıtlı özelge talep formunuzda sorulan hususlar ile ilgili olarak ilgi (b)’de kayıtlı özelgemiz ile cevap verilmiş olup ilgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin 2004 yılında Turizm Bakanlığından tahsisli alanda otel yatırımı yaparak 2006-2007 yıllarında işletmeye başladığı, söz konusu otelinize komşu yine şirketinize ait parselde 2012 yılı Kasım ayında 168 yatak kapasiteli otel yatırımına başlandığı ve 2014 yılı Şubat ayında yatırımınızın tamamlandığı, 2013 yılı sonuna doğru müşteri kabulüne başlayan bu otelinizin kayıtlarının merkez defterlerinde tahsisli alandaki oteliniz ile beraber tutulduğu, konaklama ve SPA gelirlerinin ayrı bir alt hesapta takip edilmekte olduğu, ancak giderlerin ayrı takip edilmediği belirtilerek; giderlerin ayrı olarak görülememesi nedeniyle … tarihinde tamamlama vizesi yapılan … numaralı Yatırım Teşvik Belgesinde vergi indirimi oranı %50, yatırıma katkı oranı %15 olarak belirtilen vergi indiriminden … geçici vergi döneminde nasıl bir hesaplama yapılacağı veya hangi oranda faydalanabileceğiniz konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde;
“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;
….
c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen
kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar artırmaya,

yetkilidir.

hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan, indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili düzenlemelere 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 20/06/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer verilmiştir.
Anılan Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; komple yeni yatırım, mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlar olarak ifade edilmiştir.
İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazançların, teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ilişkin gelir ve giderler ayrı hesaplarda takip edilmek suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, … tarihinde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgenizde “komple yeni yatırım” olarak dikkate alınan otelinizin işletilmesinden elde ettiğiniz kazancın, bu otele ilişkin gelirler ve katlandığınız giderlerin ayrı alt hesaplarda takip edilmek suretiyle ayrıştırılarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, işin mahiyetine en uygun dağıtım anahtarı kullanılarak hesaplanan ortak gider paylarının kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün olup bu şekilde tespit edilen kazancınıza yatırım teşvik belgenizde belirlenen oranlar dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Dosya için Tıklayınız