Beyanname Geç Verilmekle Birlikte Tahakkuk Eden Vergi Vadesinde Ödendiğinden Vergi Ziyaı Cezasının Kesilemeyeceği ve Bu Durumun “BORCUM YOKTUR” Kapsamında Değerlendirileceği Hk.

“ İncelenen dosyada, 2007 yılına ait gelir vergisi beyannamesini yasal süresinden sonra 26.3.2008 tarihinde elektronik ortamda veren davacı adına kesilen vergi ziyaı cezasının tahsili amacıyla dava konusu ödeme emri düzenlenmiş ise de, tahakkuk işleminin nihai amacının tahsilatın gerçekleşmesi olduğu dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu olayda da tahakkuk eden vergi yasada belirtilen vadede ödediğinden verginin Hazineye geç intikali söz konusu değildir.

Bu durumda, olayda vergi ziyaı oluşmadığından ve davacının bu yöndeki itirazı 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen böyle bir borcun olmadığı kapsamında görüldüğünden, ödeme emrinin iptali gerekirken aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

(Danıştay 4.Daire 9.10.2012 E:2010/8299 K:2012/5179)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir