“Davacı kooperatifçe, …. Bankasından kullanılan krediye ilişkin olarak düzenlenen borç taahhütnamesi ve müteselsil kefalet sözleşmesinin onayı sırasında, notere ödenen damga vergisinde istisna hükümlerinden yararlanılması gerektiğinden, bu durumun vergilendirme hatası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği”

(Danıştay 9.Daire E:2013/1870, K:2017/9299)