T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Sayı
:
11395140-105[156-2017-VUK2-9920]-129159
11.05.2017
Konu
:
Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti
…………..
İlgi özelge talep formunuzda; bir alışveriş merkezinde tuvalet işletmeciliği ve temizlik ürünleri, acil ihtiyaç malzemeleri ile küçük hediyelik eşya satışı faaliyetinde bulunduğunuz, aynı katta ve alışveriş alanından işletmenize geçişi sağlayan on beş metrelik koridorun alışveriş alanına bakan kısmına yeni bir stant yerleştirmek suretiyle benzer ürünlerin satışını burada da yapacağınız, yeni kuracağınız standın şube olarak mı, yoksa mevcut işletmeniz ile aynı alanda kabul edilerek işletmenizin mütemmim bir cüz’ü olarak mı değerlendirileceği ile yeni kurulacak standa mahsus olarak ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmayacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde, iş yeri; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube depo, otel, kahvehane, spor ve eğlence yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” şeklinde tanımlanmış olup, bu madde uyarınca mükelleflerin ticari, sınaî ve zirai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin iş yeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin “faaliyetin icrasına tahsis edilmesi” veya faaliyetin icra edildiği “yer” olma özelliğini taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla, sürekli ve sabit olarak gerçek veya tüzel kişilerin kullanımına tahsis edilen stant, tezgâh gibi yerler mezkûr madde uygulamasında iş yeri sayılmaktadır.
Ayrıca, aynı Kanunun;
– 159 uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs veya işletmeye dâhil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,
– 168 inci maddesinde ise, “Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun (1/1) maddesi ile birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
Ayrıca, 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde; “… 2- Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti;
Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti;

c) İş yeri sayısını artıran (şube şeklinde başka iş yerleri de açan) mükelleflerde, bu iş yerlerinin açıldığı tarihten itibaren (her bir iş yerinde ayrı ayrı),

30 gün içerisinde başlayacaktır. Ancak belirtilen bu süre içerisinde yapılan mal satışlarının veya hizmet ifalarının, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek perakende satış fişi veya faturalarla belgelendirileceği tabiidir.” denilmektedir.
Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirttiğiniz stant, mevcut iş yerinizin dışındaki bir alanda bulunması nedeniyle şube iş yeri olarak değerlendirilecektir.
Dolayısıyla, perakende satış yapan mükelleflerin, gerek merkez iş yerlerinden gerekse şube iş yerlerinden yaptıkları ve Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri olduğundan (ayrıca faaliyet konunuz; muhtelif tarihlerde yayımlanan Genel Tebliğlerde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılan faaliyet konuları arasında sayılmadığından), yeni kuracağınız bahse konu şube iş yerinde (stantta) ayrı bir yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmanız gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Dosya için Tıklayınız