“Davacı şirket ile müşterileri arasında düzenlenen, mahiyet itibarıyla mukavelename niteliğindeki sipariş formları damga vergisine tabidir.”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2018/127, K:2018/162)