“Satıcı nezdinde düzenlenen tutanak ile geriye yönelik tarihli fatura düzenlediğinin tespit edildiğinden söz edilerek, davacı adına, süresinde fatura almama eylemi nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2018/50, K:2018/199)