Hazır beton üretimi ve inşaat malzemeleri ticareti işi ile uğraşan şirket hakkında sahte fatura kullanarak haksız katma değer vergisi indiriminde bulunulduğundan bahisle yapılan tarhiyatın varsayıma dayalı olduğu, yeterli tespit bulunmadığına ilişkin bir karar;

“……(X) şirketi tarafından davacı şirket adına düzenlenen faturaların …gerçekte yapılmayan mal ve hizmet ifasına ilişkin olduğunun tespit edilmesi nedeniyle söz konusu fatura tutarların ….isabet eden indirimlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığından bahisle cezalı tarhiyat yapılmış ise de; (X) şirketinin vergi dairesinde mükellefiyet kaydının devam ettiği, kum ve çakıl ocağı ile araç ve makina parkının bulunduğu, söz konusu faturaların gerçek dışı düzenledikleri hususunun somut bilgi ve belgelerle ortaya konulmadığı, yalnızca, (X) şirket yetkilisinin ifadesinin esas alındığının anlaşıldığı”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2006/3 K:2006/77)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir