“Vergi dairesince, özel esaslara tabi olduğu belirtilen bir mükelleften alınan faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimlerden çıkarılması aksi, halde hakkında özel esasların uygulanacağının davacıya yazılı olarak bildirilmesi üzerine, ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi üzerine tahakkuk eden katma değer vergisi, damga vergisi ve hesaplanan gecikme faizinin kaldırılması istemiyle açılan davanın esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekmektedir.”
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2019/576 K:2019/424)