“Davacı tarafından kurumlar vergisi beyannamesinin verilmediğinin tespit edilmesi üzerine takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden salınan cezalı tarhiyatın tebliğ edildiği, dava konusu edilmemesi üzerine kesinleşen kamu alacağının tahsili amacıyla dava konusu ödeme emrinin düzenlenip tebliğ edildiği,

……davacının uyuşmazlık konusu dönemde faaliyette olduğu hususunun ortaya konulamadığı, dolayısıyla, yeterli ve somut tespitler içermeyen takdir komisyonu kararı dayanak alınarak salınan cezalı tarhiyatta hukuki isabet bulunmadığından, tahsil için düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada ileri sürülen iddiaların da böyle bir borcum yoktur iddiası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği”

(Danıştay 4.Daire E:2010/1165 K:2013/1068)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir