213 sayılı Vergi Usul Kanunun 371’inci maddesi uyarınca bizzat davacı hakkında ilgili makama yapılan herhangi bir ihbar bulunmadığından, davacı şirket yetkilisinin emniyet müdürlüğünde bilgisine başvurulmasıyla öğrendiği sadece iki firmadan temin ettiği faturalarda yer alan KDV’ni indirimlerinden çıkardığı, bu firmaların da sahte fatura ticaretiyle uğraştıklarına dair vergi tekniği raporlarının ise pişmanlık talepli düzeltme beyannamelerinin verildiği tarihinden sonra düzenlenmesi nedeniyle davacı hakkında anılan Kanun maddesi hükümü uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi için gerekli koşullar oluşmamıştır.

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2012/5, K:2013/518)