“….Limited Şirketinin vergi borçlarının tahsili amacıyla davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla dava konusu ödeme emirleri düzenlenmiş ise de, ……şirket hakkında yürütülen takip muamelelerinin usulüne uygun olarak tamamlandığı davalı İdarece ortaya konulamadığı gibi, şirketin amme alacağını karşılamaya yetecek malvarlığı bulunmadığı hususunda da yeterli inceleme ve araştırma da yapılmadığı anlaşıldığından, davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali gerektiği…”

(Danıştay 4.Daire 11.10.2011 E:2008/2412 K:2011/7392)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir