“Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet başvurusu üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesiyle, hisse devir sözleşmesinde bulunan imzanın davacının el ürünü olmadığının tespit edildiği, bu durumda davacı ortağı olmadığı şirketin vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağından haczin kaldırılması istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2013/208,      K:2014/140 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir