OLAY: Davacı adına, 6183 sayılı Kanunun 79’uncu maddesi uyarınca düzenlenen haciz bildirisine süresinde itiraz edilmediğinden, borç zimmetinde sayılarak düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır.
MAHKEME; Haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibariyle davacının X’e … lira borcu olmasına karşın, davalı idarece asıl vergi borçlusu olan anılan şahsın davacıdan ne kadar alacağı olduğu hususu araştırılmaksızın, asıl vergi borçlusunun tüm vergi borçlarını içerir biçimde haciz bildirisi düzenlenmek ve yedi günlük yasal süre içinde itiraz edilmemesi neden gösterilerek borç zimmetinde sayılarak davacı ile asıl vergi borçlusu arasında … lira dışında herhangi bir borç ilişkisi tespitinde bulunulmaksızın, asıl vergi borçlusunun tüm borçları dikkate alınarak ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, ödeme emrinin; … liralık kısmı yönünden dava reddetmiş, fazlaya ilişkin kısmı yönünden ise ödeme emrini iptal etmiştir.
Vergi dairesinin temyiz istemi Danıştay 3.Dairesinin E:2013/12116 K:2017/867 sayılı kararı ile reddedilmiştir.