“Davacı nezdinde düzenlenen tutanağın, düzenlenme tarihinden önceki yıllar için maddi delil niteliği taşımadığı dikkate alındığında, bu tutanak esas alınıp geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilmesinde isabet görülmemiştir.”

(Danıştay 9.Daire E:2016/2878, K:2017/7153)