“ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 35 inci maddesinde, …… hükmü yer almasına karşın anonim şirket ortaklarının takibine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, anonim şirketlerde, vergilendirme ile ilgili ödevlerin kanuni temsilciler tarafından yerine getirileceği, kamu alacağının kısmen veya tamamen şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilememesi halinde kanuni temsilcilerin sorumluluğu tutulacağının açık olması karşısında şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen kamu alacağı için anonim şirket ortaklarının sorumluğuna gidilmesi hukuken mümkün değildir.”

(Danıştay 4.Daire 27.0.2011 E:2009/8586 K:2011/8595)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir